ข้อมูลพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะศิลปศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์ มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 68 ซอยนวศรี10 ถนนรามคำแหง 21 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในต้นปี พ.ศ.2546  โดยการรวมหมวดวิชาทั่วไปกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันรัชต์ภาคย์ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในปีการศึกษา 2551 คณะฯเพิ่มหลักสูตรสาขาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ(นานาชาติ) และในปีการศึกษา2556 คณะศิลปศาสตร์ได้เพิ่มหลักสูตรศิลปการจัดการอีกหนึ่งสาขา

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

           ปรัชญา

“ความรู้คือแสงสว่างแห่งชีวิต” (Knowledge is the Light of Life)

          ปณิธาน

มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในด้านภาษา และวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่า ภาษาก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความเข้าใจที่ดีต่อกันช่วยผดุงไว้ซึ่งสันติภาพ (Languages create understanding; good understanding keeps peace)

 • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
 • ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศ
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 • จัดให้นักศึกษาเรียนรู้การบูรณาการวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจความรู้ในลักษณะองค์รวม
 • ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และมีคุณค่าต่อประเทศชาติ

         วัตถุประสงค์               

คณะศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาซึ่ง ได้แก่  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ  สาขาวิชาศึกษาทั่วไปและสาขาศิลปการจัดการ ดังนี้

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ         

 1. 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 2. 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำหลักการนั้นไปประกอบอาชีพได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักตัดสินใจทำงานอย่างมีระบบและมีเหตุผล
 3. 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีวินัยในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

สาขาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่มีการพัฒนาจิตสำนึกอย่างบริบูรณ์ ที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพ คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างดีงาม มีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม บริหารจัดการชีวิตและสังคมให้มีคุณภาพและสันติสุข
 2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการด้านศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เพื่อสามารถแนะนำโปรแกรมที่ได้รับการวิจัยแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาบุคลากรในองค์ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เหตุผล และวิจารณญาณอันถูกต้อง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีศีลธรรมและจริยธรรม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประกอบอาชีพตามความถนัด

   

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

 1. เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผู้อื่นและสังคม
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
 1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

 

สาขาศิลปการจัดกา

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารสมัยใหม่เป็นผู้นำองค์กรที่พึงประสงค์มีองค์ความรู้และทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์และการบูรณาการ มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรและสังคม และรองรับการขยายตัวของกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ ทั้งที่เป็นศาสตร์ดั้งเดิมและศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งที่เป็นเครื่องมือขององค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในการทำงาน มีความสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และสังคม ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติและของโลก