คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ  “รวมพลังจิตอาสาเสวนาสัญจรการจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา”

คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ
“รวมพลังจิตอาสาเสวนาสัญจรการจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา” พัฒนาโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ (ทาสีห้องน้ำ, สร้างวิสัยทัศน์ในการเรียนให้กับน้องๆชั้นประถม 4-6, มอบทุนสนับสนุนในการพัฒนาร.ร.) พัฒนาวัดถ้ำคีรีวงศ์ (ปรับปรุงลานวัด, กวาดขยะ, ล้างห้องน้ำ)  ณ บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้ชีวิตและปรับตัวกับการอยู่เป็นหมู่คณะ การมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมไทย มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันและมีการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมมาปรับใช้ในการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด