ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวฯ ได้มีบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปการจัดการที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 เข้ารับปริญญาบัตรจำนวนมาก คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย