หลักสูตรศิลปจัดการ จัดสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานวิชาการเชิงเกษตรธรรมชาติ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปการจัดการ จัดทำโครงการสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานวิชาการเชิงเกษตรธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง “มหาวิทยาลัยบ้านนอก” ต.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถอดบทเรียนวิถีชีวิตของชุมชนต้นแบบที่ได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสร้างความเข้มแข็งแบบการพึ่งพาตนเองไม่พึ่งพารัฐและสำเร็จได้ด้วยการรวมกลุ่ม และเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และฝึกทักษะความเป็นผู้นำของนักศึกษาในหลักสูตรด้วย โดยมีกิจกรรมเรียนรู้  เช่น การเลี้ยงตะพาบน้ำ เกษตรพื้นบ้าน ธนาคารปูแสม วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และการปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นต้น และยังได้ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย