ส่งมอบศาลาที่พักให้แก่สถาบันรัชต์ภาคย์

ตัวแทนคณาจารย์  และนักศึกษาหลักสูตรศิลปการจัดการ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ได้ส่งมอบศาลาที่พักให้แก่สถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยการนี้มีท่านอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560