คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ญานกร โท้วประยูร และ อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ รุ่นที่ 2 เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้