นำเสนอผลการการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การจัดการนวัตกรรม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ได้นำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เรื่อง ประเภทและการจัดการนวัตกรรม ประกอบรายวิชาการจัดการนวัตกรรม (AM 212)