เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 2016

คณะอาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด, ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์ สุขจิตต์ ณ นคร, ดร.ญานกร โท้ประยูร, อาจารย์สนธยา แสงส่อง, อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร เข้าร่วมนำเสนอผลงานการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 3rd Greater Mekong Subregion (GMS) International Conference 2016 “Modern Business Management Economics for Development In The Greater Mekong Subregion” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติลาว ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย