ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูที่ศูนย์ลพบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ และอาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รปศ. รปม. ศศม. ปี2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ลพบุรี