โครงการปัจฉิมนิเทศ และเสวนา หัวข้อ “กว่าจะเป็นบัณฑิต” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

 

           เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเสวนา หัวข้อ “กว่าจะเป็นบัณฑิต” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยหลักสูตรฯ ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจ ตลาดแรงงาน และความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตของบัณฑิตใหม่ในเส้นทางสู่วิชาชีพและแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถดำรงตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และอารมณ์การเข้าสังคม เป็นต้น เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต

ในการจัดโครงการปัจฉิมฯ ครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าที่บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (รุ่น 1) และยังมีรุ่น 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

กำหนดการดำเนินงาน

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เวลา 13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

เวลา 13.30 – 13.45 น. ชมวีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรม “กว่าจะเป็นบัณฑิต”

เวลา 13.45 – 14.00 น.  พิธีเปิดโครงการปิจฉิมนิเทศ โดย ดร.ประวิทย์ ศรีทองนุ่น อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เวลา 14.00 – 14.30 น.  มอบเกียรติบัตร ให้แก่ บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย อธิการบดี หรือ ผู้แทน

เวลา 14.30 – 14.45 น.  มอบโอวาทแก่บัณฑิตใหม่ และผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดย อธิการบดี หรือผู้แทน

เวลา 14.45 – 15.15 น. – คณาจารย์กล่าวให้โอวาท

– ตัวแทนนักศึกษารุ่น 2 กล่าวแสดงความยินดี

เวลา 15.15 – 15.45 น.  กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “กว่าจะเป็นบัณฑิต”

เวลา 15.45 – 16.00 น.  พิธีปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดย ดร.ประวิทย์ ศรีทองนุ่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ผู้ดำเนินโครงการ : อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ, อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร, อาจารย์สนธยา แสงส่อง, อาจารย์ ดร.ญานกร โท้ประยูร, นายวีรศรุต สุวงษ์ และนายจุมพล หิรัญสุข