โครงการรวมพลังจิตอาสาสร้างศิลป์เสวนาสัญจรศึกษา องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

เนื่องจากคณะอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร หลังจากที่เปิดดำเนินการเรียกการสอนเป็นปีแรกพ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเรียกและกิจกรรมพัฒนาการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ.2555-2559  ดังนั้นอาจารย์ประจำและในหลักสูตรฯ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพให้กับนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตสมัยใหม่  และยังให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นและบุคลากรของสถาบันฯ ได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดเป็นโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ตั้ง ชื่อว่า “โครงการรวมพลังจิตอาสาสร้างศิลป์เสวนาสัญจรศึกษาองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี” ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน คือ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปการจัดการและหลักสูตรอื่น รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันรัชภาคย์เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาจิตสำนึกดีมีคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 80 คน