โครงการ Transcendental Meditation Teacher Training Course (TTC)

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับนานาชาติ  “โครงการ Transcendental Meditation Teacher Training Course (TTC) ” ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมโครงการทัั้งหมด 37 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย เยอรมัน ฝรั่งเศส  อิตาลี เนเธอร์แลนต์ จอร์เจีย เดนมาร์ก  รัสเซีย ยูแครน อุซเบกิสถาน แอฟริการใต้ จาไมก้า โปรตุเกส สเปน  อิสลาเอล เลบานอน มาซิโดเนีย  โครเอเชีย อินเดีย  ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ภูฎาน มาเลเซีย ไทย ทั้งนี้ท่านอธิการบดี ผศ.ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาค  และ ผศ. วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาค รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับเกียรติเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการนานาชาติ และเมื่อวาระการประชุมสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.ฐิติมา พรหมทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้สรุปรายงานผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่อสภาสถาบันเพื่อทราบถึงผลการดำเนินโครงการและความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก