หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเข้าร่วม “โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” และได้รับพันธ์ต้นกล้าโกงกางจำนวน 200 ต้น จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปปลูก ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ภายใต้โครงการ “สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา