นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ร่วมกันถอดบทเรียนจากการสัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)”

นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ร่วมกันถอดบทเรียนจากการสัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ครั้งนี้ โดยการฝึกปฏิบัติ โดยร่วมกันวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและนำเสนอผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบ เพื่อสกัดความรู้ในแต่ละบุคคลและองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา มาเป็นองค์ความรู้ใหม่และการนำประโยชน์ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ในการเรียนการทำงานและในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพต่อไป