หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง จำนวน 200 ต้น ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานนานาชาติสิรินธร เนื่องจากปัจจุบันป่าชายเลน มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก

          – ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

          – เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด

          – ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล

          – ป่าชายเลนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชากร

          – ป่าชายเลนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

          – ป่าชายเลนจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

          และประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ“สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา