นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ ร่วมเรียนรู้และศึกษาดูงาน นิทรรศการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ ร่วมเรียนรู้และศึกษาดูงาน นิทรรศการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจในระบบการพัฒนาพลังงานให้ประเทศไทย ที่สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักๆ คือ

  1. เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน
  2. เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน
  3. เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และอื่น ๆ
  4. เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น
  5. เรียนรู้กระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ชำรุดนำมาซ่อมใช้ใหม่ การลดการทิ้งขยะที่ไม่จำเป็นหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ (Recycle)

          กิจกรรมนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ “สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา