เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดร.ญาณกร โท้ประยูรและคณะ ประกอบไปด้วย   ดร.ธันยนันท์ จันทรทรงพล ,สถาบันรัชต์ภาคย์  พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร   จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และ ดร.ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส  จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย   ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และได้นำเสนอผลงานวิจัย ที่เมือง Vijayawada Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Sir. C. R. Reddy  Education Institutions, Eluru กับ IMRF Institute of Higher Education & Research, India  จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Sir. C. R. Reddy  Education Institutions, Eluru , India โดยที่ประชุมได้มอบรางวัลการวิจัยระดับดีเยี่ยมให้กับคณะโดยมีท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Krishna เป็นประธานการมอบรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ ดร.ญาณกร โท้ประยูร ประธานหลักสูตรศิลปการจัดการมหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์(พิเศษ) สาขาการจัดการและรัฐประศาสนศาสตร์ จาก  IMRF International Multidisciplinary Research Foundation #, Near VTPS Main Gate, Ibrahimpatnam, Krishna Dt, A.P., India ทางสถาบันรัชต์ภาคย์ขอแสดงความยินดีกับคณะ มา ณ ที่นี้ด้วย