ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถาบันรัชต์ภาคย์
ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่
สถาบันรัชต์ภาคย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวฯ
ได้มีบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
เข้าร่วมรับปริญญาบัตรด้วย คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศิลปการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน