กิจกรรมนำเสนองานเชิงบูรณาการ วิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และหลักการตลาด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดสอบนำเสนองานเชิงบูรณาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องเรียน 223ฺB รายวิชา วิชานวัตกรรมการจัดการเชิงสร้างสรรค์ (AM232) ซึ่งสอนโดย อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร และ วิชาหลักการตลาด (AM203) สอนโดย อาจารย์ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล  ซึ่งหลักสูตรศิลปการจัดการให้ความสำคัญกับการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอมา มุ่งเน้นการฝึกใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาในการขับเคลื่อนงานตามโจทย์ ตั้งแต่ ร่วมกันศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการนำเสนอ  รวมถึงการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์ และให้นักศึกษาฝึกการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้ามาแชร์ แลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียนร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย