หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชตภาคย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดี

เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ทวีศักดิ์ แสงเงิน รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้อำนวยการบริหารโครงการฯ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดร.ญานกร โท้ประยูร ประธานบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และคณาจารย์ทั้งในหลักสูตรฯ ร่วมผูกข้อมือให้พรแก่ว่าที่บัณฑิตในโอกาสแห่งความปิติยินดี  ว่าที่บัณฑิต กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขมาบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ทั้งนี้ ในงานปัจฉิมดังกล่าว ยังมีการบรรยาย จาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย : มสวท. แนะแนวชีวิตหลังจบการศึกษา “บัณฑิตแบบไหนจะไปรอดในตลาดงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0”

สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ หลักสูตรฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้สามารถก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ มีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพ และเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันรัชต์ภาคย์ในอนาคตต่อไป