อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ

รหัสหลักสูตร 25511321102387

——————————————–

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ

– ศศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกริก

– ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

2. นายสนธยา แสงส่อง

– ศศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกริก

– ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

3. นาย สงกรานต์ อรุโณทัย

– ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกริก

– ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

4. นายธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

– ร.ม. สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

– ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

5. อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร

– ศศ.ม. ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

– ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. อาจารย์ดร.ญานกร โท้ประยูร

– รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

– ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– นบ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. อาจารย์ณพัฐธิกา ปิติเลิศศิริกุล

– บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง

– ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) สถาบันรัชต์ภาคย์

– บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8. อาจารย์ไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์

– รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต

9. อาจารย์วินัย เกษมวุฒิชัย

– พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง