เอกสารประกอบการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  • วิชานวัตกรรมการจัดการ (รหัส AM 212)
  • ความคิดเชิงระบบ (AM211)
  • มนุษย์สัมพันธ์ (AM223)
  • ศิลปการพัฒนาองค์กร (AM312)
  • ศิลปการนำเสนอสำหรับนักบริหาร (AM313)
  • การจัดการความเปลี่ยนแปลง (AM317)
  • การจัดการความขัดแย้ง (MG403)
  • การบริหารโครงงาน (AM222)