หลักสูตรภูมิปัญญาสร้างสรรค์

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะศิลปศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์ มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 68 ซอยนวศรี10 ถนนรามคำแหง 21 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในต้นปี พ.ศ.2546  โดยการรวมหมวดวิชาทั่วไปกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันรัชต์ภาคย์ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในปีการศึกษา 2551 คณะฯเพิ่มหลักสูตรสาขาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ(นานาชาติ) และในปีการศึกษา2556 คณะศิลปศาสตร์ได้เพิ่มหลักสูตรศิลปการจัดการอีกหนึ่งสาขา

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

           ปรัชญา

“ความรู้คือแสงสว่างแห่งชีวิต” (Knowledge is the Light of Life)

          ปณิธาน

มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในด้านภาษา และวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่า ภาษาก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความเข้าใจที่ดีต่อกันช่วยผดุงไว้ซึ่งสันติภาพ (Languages create understanding; good understanding keeps peace)

  • ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
  • ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
  • จัดให้นักศึกษาเรียนรู้การบูรณาการวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจความรู้ในลักษณะองค์รวม
  • ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และมีคุณค่าต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

คณะศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาซึ่ง ได้แก่  สาขาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ  ดังนี้

 

สาขาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่มีการพัฒนาจิตสำนึกอย่างบริบูรณ์ ที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพ คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างดีงาม มีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม บริหารจัดการชีวิตและสังคมให้มีคุณภาพและสันติสุข
  2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการด้านศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เพื่อสามารถแนะนำโปรแกรมที่ได้รับการวิจัยแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาบุคลากรในองค์ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เหตุผล และวิจารณญาณอันถูกต้อง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีศีลธรรมและจริยธรรม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประกอบอาชีพตามความถนัด